שנת בדק

טעויות נפוצות בנוגע למונח שנת בדק:

טעות נפוצה ראשונהטעות שרבים טועים בה מתייחס לטענת הקבלן לפיה לא ניתן לתבוע אותו במהלך שנת הבדק קרי כוונתו במהלך השנה הראשונה מאז שהדירה נמסרה על ידו לרוכש, אלא לכל היותר רק לאחר “תקופת צינון” זו.
זו טעות די נפוצה שרבים וטובים נוטים ליפול בה, המונח “שנת בדק”  אינה אלא המצאה מתוחכמת של הקבלנים שהשתרשה ברבות השנים וכל מניעיה הנם גם פסיכולוגיים במובן זה שהקבלן מבקש בדרך זו להרגיל במהלך תקופה ארוכה של שנה לפחות את הרוכשים “לחיות בשלום”, עם הליקויים בדירתם, וכך אולי עוד “יתאהבו” בליקויים ואז ימנעו מביצוע בדק בית ומהגשת תביעה נגד הקבלן בגין ליקויי בניה.
אין כל סעיף בחוק המכר המחייב את הרוכש להמתין שנה, מה שנקרא ע”י הקבלנים שנת הבדק, בטרם יוכלו לתבוע אותו בגין הליקויים.
למעשה החוק קובע שניים:: אחד כי על הקונה לגלות לקבלן בהזדמנות ראשונה ככל הניתן בנסיבות העניין מה הם הליקויים בדירה ואילו על הקבלן כך קובע החוק לתקנם “תוך פרק זמן סביר”.
. דהיינו פרק זמן סביר כשמו כן הוא ולא לאחר שנה מהכניסה לדירה כפי שהקבלן קורא לזה שנת הבדק וכך רוצה שתחשבו.
במידה וחלפו חודשים ספורים (בנסיבות חריגות די בימים בודדים) בהן הקבלן אינו פועל לתקן כנדרש את הליקויים הנו בהחלט פרק זמן סביר כקבוע בחוק ואין צורך להמתין שנה.
ישנם מס’ אבסורדים בטענה שיש להמתין שנה בגין המונח “שנת בדק”:
מדוע עליי להמתין שנה ובמהלך תקופה ארוכה זו לסבול עם קיומם של ליקויים בדירה חדשה עליה שילמתי ממיטב כספי?  ומה אם בפרק זמן זה יפשוט הקבלן רגל, מי ייתקן אז את הליקויים? והאין זה הגיוני שהליקויים יתוקנו דווקא בפרק זמן סביר לאחר מסירת הדירה כאשר הפועלים מטעם הקבלן עוד נמצאים ועובדים באתר?.
לפיכך אין כל הגיון לא על פי החוק ולא בכלל להמתין שנה מאז מסירת הדירה כדי רק אז לתבוע את הקבלן,ניתן כאמור לעיל לפעול קודם לכן אם הקבלן לא פעל לתקן את הליקויים “תוך פר זמן סביר”.

טעות נפוצה שנייה:במצב הפוך מהאמור לעיל, ישנם קבלנים הטוענים כלפי הרוכשים כי במידה ולא תבעו אותם או באו בטענות לגבי ליקויי בניה תוך שנה ממסירת הדירה, הרי שאז הנם מנועים מלבוא בדרישות או תביעות כנגד הקבלן.זו הטעיה מכוונת נוספת, חסרת בסיס, של הקבלנים כנגד רוכשי הדירות במטרה להרתיעם ולפגוע בזכויותיהם.
על פי חוק המכר ישנם מאז מסירת הדירה שתי תקופות אחריות:  הן תקופת בדק בפרקי זמן שונים בהתאם לטיב הליקוי, ראה פירוט להלן, והן בנוסף תקופת אחריות הממשיכה עוד 3 שנים מעבר לתקופת בדק בית.
ישנה הפרדה בין תקופת אחריות לתקופת בדק  כדלקמן::
תקופת בדק-“תקופה שתחילתה מעת מסירת הדירה ומחולקת למס’ שנים בהתאם לטיב הליקוי, כמפורט להלן.
תקופת האחריות-“תקופה של 3 שנים שתחילתה בתום תקופת הבדק, כאמור לעיל.
להלן פירוט תקופת הבדק בהתאם לרכיבי הבניה השונים, כאשר תקופת האחריות הנה תוספת של שלוש שנים בנוסף לתקופות הבדק כמפורט להלן:
(1)   צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים – שנתיים;
(2)   חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט – שלוש שנים;
(3)   מכונות, מנועים ודודים – שלוש שנים;
(4)   קילוף חיפויים בחדרי מדרגות – שלוש שנים;
(5)   שקיעת מרצפות בקומת קרקע – שלוש שנים;
(6)   שקיעת מרצפות בחניות, במדרכות, בשבילים בשטח הבניין – שלוש שנים;
(7)   סדקים עוברים בקירות ובתקרות – חמש שנים;
(8)   קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים – שבע שנים;
(9)   כל אי-התאמה אחרת, שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת.

מבלי לפגוע בחוק המכר כאמור לעיל, הרי שבכל מקרה זכאי רוכש הדירה לבוא בתביעת נזיקין כלפי הקבלן שהנה לפי חוק ההתיישנות למשך 7 שנים, יהא אשר יהא טיב הליקוי בבנייה, ובמקרים מיוחדים בעיקר כשעסקינן בליקויי נסתר אזי ההתיישנות מתחילה מרגע שהליקוי נגלה לראשונה.